Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.41%

+/- Qua 1 tháng-13.08%

+/- Qua 1 quý+14.33%

+/- Qua 1 năm+269.34%

+/- Niêm yết+269.34%

Cao nhất 52 tuần (18/06/2021)*43,000

Thấp nhất 52 tuần (31/07/2020)*8,643

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)13,408,667

KLGD/Ngày (1 tháng)12,784,113

KLGD/Ngày (1 quý)12,942,828

KLGD/Ngày (1 năm)11,231,205

Nhiều nhất 52 tuần (11/05/2021)*25,817,000

Ít nhất 52 tuần (11/01/2021)*4,979,700

Dữ liệu được thể hiện trên trang web này do Vietstock cung cấp, nhằm mục đích tham khảo thông tin. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ kết quả nào từ việc sử dụng các thông tin này.