Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần-1.09%

+/- Qua 1 tháng+35.24%

+/- Qua 1 quý+37.56%

+/- Qua 1 năm+33.69%

+/- Niêm yết+208.50%

Cao nhất 52 tuần (28/05/2020)*10,150

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*4,332

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)13,591,252

KLGD/Ngày (1 tháng)11,045,859

KLGD/Ngày (1 quý)7,408,176

KLGD/Ngày (1 năm)4,164,934

Nhiều nhất 52 tuần (24/04/2020)*21,089,490

Ít nhất 52 tuần (24/09/2019)*598,850