Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.37%

+/- Qua 1 tháng-3.67%

+/- Qua 1 quý+4.90%

+/- Qua 1 năm+15.88%

+/- Niêm yết+140.25%

Cao nhất 52 tuần (04/03/2019)*9,043

Thấp nhất 52 tuần (16/09/2019)*6,420

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)4,860,500

KLGD/Ngày (1 tháng)5,552,481

KLGD/Ngày (1 quý)4,503,642

KLGD/Ngày (1 năm)3,430,634

Nhiều nhất 52 tuần (22/02/2019)*11,259,180

Ít nhất 52 tuần (24/09/2019)*598,850