Biến động giá giao dịch

+/- Qua 1 tuần+1.28%

+/- Qua 1 tháng+5.31%

+/- Qua 1 quý+123.22%

+/- Qua 1 năm+67.56%

+/- Niêm yết+195.43%

Cao nhất 52 tuần (25/06/2020)*12,300

Thấp nhất 52 tuần (31/03/2020)*4,332

Khối lượng giao dịch bình quân/ngày

KLGD/Ngày (1 tuần)8,205,205

KLGD/Ngày (1 tháng)12,071,574

KLGD/Ngày (1 quý)10,818,546

KLGD/Ngày (1 năm)5,269,909

Nhiều nhất 52 tuần (11/06/2020)*21,503,160

Ít nhất 52 tuần (24/09/2019)*598,850